Algemene Voorwaarden – jaarlijks donateurschap Stichting We Smoke

Download: Algemene_Voorwaarden      Download: Formulier_voor_herroeping

Inhoudsopgave: Artikel   1 – Definities Artikel   2 – Identiteit van de aanbieder Artikel   3 – Toepasselijkheid Artikel   4 – Het aanbod Artikel   5 – De overeenkomst Artikel   6 – Herroepingsrecht Artikel   7 – Verplichtingen van de donateur tijdens de bedenktijd Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de donateur en kosten daarvan Artikel   9 – Verplichtingen van de aanbieder bij herroeping Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 11 – De prijs Artikel 12 – Nakoming en extra garantie Artikel 13 – Levering en uitvoering Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 – Betaling Artikel 16 – Klachtenregeling Artikel 17 – Geschillen Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de donateur producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de aanbieder worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de aanbieder;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de donateur gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Donateur: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de donateur of aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de donateur om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan donateurs aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de aanbieder en de donateur wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat donateur en aanbieder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder

Stichting We Smoke;
Schoolweg 10, 4531 CB, Terneuzen, Nederland;
Telefoonnummer: 0620148803
E-mailadres: bestuur@wesmoke.nl
KvK-nummer: 54131561
Btw-identificatienummer: n.v.t.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbieder en donateur.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de donateur beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de aanbieder voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de aanbieder zijn in te zien en dat zij op verzoek van de donateur zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de donateur ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de donateur op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de donateur langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de donateur zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de donateur mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de donateur duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de donateur van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de donateur het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de donateur de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de donateur elektronisch kan betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de donateur aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De aanbieder zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de donateur de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de donateur op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de donateur met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de donateur van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de donateur een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. De donateur kan de overeenkomst die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De aanbieder mag de donateur vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien de aanbieder de donateur de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de aanbieder de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de donateur heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de donateur die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de donateur tijdens de bedenktijd
 1. n.v.t.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de donateur en kosten daarvan
 1. Als de donateur gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de aanbieder.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, bezorgt hij de melding aan (een gemachtigde van) de aanbieder. De donateur heeft de termijn in elk geval in acht genomen als hij de overeenkomst annuleert voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de donateur.
 4. Als de aanbieder niet heeft gemeld dat de donateur deze kosten moet dragen of als de aanbieder aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de donateur de kosten voor annulering niet te dragen.
 5. Als de donateur gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de aanbieder bij herroeping
 1. Als de aanbieder de melding van herroeping door de donateur op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De aanbieder vergoedt alle betalingen van de donateur, inclusief eventuele, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de donateur hem de herroeping meldt.
 3. De aanbieder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de donateur heeft gebruikt, tenzij de donateur instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de donateur.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht N.v.t. Artikel 11 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het gevraagde donateurschap niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen zijn niet mogelijk tot het einde van de overeenkomst. In het geval van tientjes-donateurs is de looptijd 1 jaar na afsluiting van de overeenkomst.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen gelden geen btw tarieven
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de aanbieder, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de donateur op grond van de overeenkomst tegenover de aanbieder kan doen gelden indien de aanbieder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de aanbieder, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de donateur bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het besteden van gedoneerde bedragen.
 2. Na ontbinding conform het artikel 11 lid 3 zal de aanbieder het bedrag van 10 euro dat de donateur betaald heeft opnieuw vragen te doneren voor een volgend loopjaar.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:
 1. De donateur kan een overeenkomst die voor een jaar is aangegaan en die strekt tot het behartigen van de belangen van de doelgroep, niet opzeggen doch binnen 14 dagen de betaling herroepen.
 2. De donateur kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het behartigen van de belangen van de doelgroep aan het eind van het jaar vrijwillig verlengen. Aanbieder stelt de donateur hier tijdig van op de hoogte.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het behartigen van de belangen van de doelgroep, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst met beperkte duur tot het behartigen van de belangen van de doelgroep wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de periode van een jaar.
Duur:
 1. De overeenkomst heeft de duur van 1 jaar vanaf datum van de overeenkomst en betaling
Artikel 15 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de donateur verschuldigde bedragen direct bij de overeenkomst te worden voldaan.
 2. De donateur heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.
 3. Indien de donateur niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de aanbieder is gewezen op de te late betaling en de aanbieder de donateur een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, wordt de overeenkomst ontbonden.
  Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de donateur een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de donateur waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de donateur zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de donateur op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?