Standpunten

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders steekt regelmatig een jointje op of heeft op een andere manier een relatie met cannabis. Zij hebben recht om te weten wat de kwaliteit en de samenstelling van de cannabis is. Ook doet het huidige beleid onvoldoende recht aan de uiteenlopende kenmerken van consumenten, hun beweegredenen, koopgedrag en gebruikerspatronen. Bij het ontwikkelen van een consistent cannabisbeleid is het van groot belang de Nederlandse consument hier grondig bij te betrekken. De vraag en de ervaring van de reguliere cannabisconsument bepaalt nu al grotendeels het ‘geregelde’ aanbod in de coffeeshop, en de wijze waarop deze vormgegeven is.

Voor stichting CannaWijzer is het belangrijk dat er voldoende bonafide verkooppunten van cannabis zijn, zodat consumenten hun heil niet meer hoeven zoeken op de illegale markt. In de coffeeshop kunnen consumenten goed worden geïnformeerd over de effecten en risico’s van cannabisconsumptie. Als consumentenorganisatie leveren wij daar een actieve bijdrage aan.

Cannabis wordt om uiteenlopende redenen geconsumeerd onder alle lagen van de bevolking. Om de gezondheid van medicinale en recreatieve cannabisconsumenten te waarborgen is het bovendien van belang dat zij openlijk hiervoor uit kunnen komen. Er moet een einde komen aan de stigmatisering van cannabisconsumenten, die vooral in de afgelopen jaren buitensporig is toegenomen.

Voor CannaWijzer valt consumptie van cannabis onder het recht op zelfbeschikking. Vanuit deze gedachte moeten Nederlanders recht hebben op het (onder voorwaarden) telen van een aantal planten voor eigen consumptie.

CannaWijzer is van mening dat het huidige coffeeshopbeleid meer negatieve gevolgen heeft dan positieve, en dus contraproductief is. De houdbaarheid van dit beleid is ver over de datum. Nieuwe wetsartikelen en aanwijzingen in de Opiumwet worden zonder betrokkenheid van de Nederlandse consument doorgevoerd door de Tweede- en Eerste Kamer. De handhaving op coffeeshops en cannabis consumenten op gemeentelijk niveau is uitsluitend gericht op veiligheid en openbare orde. De wet Damocles is mensonterend en verworden tot een gedrocht en repressief middel van burgemeesters.
CannaWijzer wil dat er een einde komt aan deze symptoombestrijding. wij zijn er van overtuigd dat je met het denken in “oplossingen” meer vooruitgang boekt dan het denken in “problemen”.  Het met elkaar aangaan van een collectieve verantwoordelijkheid is het begin van die oplossing.

 

Het is de hoogste tijd voor een houdbaar cannabis- en coffeeshopbeleid!

Stichting CannaWijzer is van mening dat het huidige cannabisbeleid meer negatieve dan positieve gevolgen heeft, en dus contraproductief is. De wetgeving rondom cannabis lijkt steeds meer schade aan te richten bij de zelfvoorzienende hobbyteler, de cannabisconsument en de coffeeshop bezoeker. De moderne cannabisconsument heeft behoefte aan objectieve informatie. Deze ‘nieuwe’ consument kan of wil zich niet (meer) identificeren met het stereotype blower of de algemene cannabiscultuur. We leven in de 21e eeuw, de ‘gebruiker’ is een consument geworden en de houdbaarheid van dit 40-jarige gedoogbeleid is ver over de datum.
Wat wij daar aan willen doen? De stille meerderheid van cannabis consumenten aanmoedigen om het gesprek aan te gaan over cannabis. Alleen een brede maatschappelijke eenheid met een uitgesproken mening kan zorgen voor verandering in toekomstige wetgevingen. Dit doen wij door het verstrekken van kwalitatieve informatie en nieuwsberichten en dit te bespreken met politiek verantwoordelijken en de cannabissector. De krachtige roep om acceptatie van cannabis is steeds beter hoorbaar in de samenleving. Doet u mee?

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

 1. het dienen van het belang van de cannabis consument door het verbeteren van de volksgezondheid, veiligheid en vrijheid in het drugsbeleid;
 2. het bevorderen van de algemene bewustwording onder consumenten, participanten en het publiek omtrent cannabis
 3. het bevorderen van en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, educatie en voorlichting op het gebied van het gebruik van stimulerende middelen, cannabis in het bijzonder;
 4. het zonder winstoogmerk:- in te zetten voor de belangen en rechten van cannabisconsumenten en coffeeshopbezoekers;
  – in te zetten voor het recht op eigen (zelfvoorzienende) teelt;
  – behulpzaam te zijn bij het bestrijden van de negatieve effecten voor de samenleving door het huidige drugsbeleid ;
  – in te zetten voor het verbeteren van het informatie- en voorlichting omtrent cannabis;
  – bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw coffeeshopbeleid en de preventie, voorlichting en educatie hierbij;
 5. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub 1 tot en met 4 gemelde rechtstreeks of
  zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het creëren van een krachtig orgaan door het werven van participanten voor het collectief; – het informeren van cannabisconsumenten en coffeeshopbezoekers; – het informeren van publiek; – het informeren van en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers en politici; – het bevorderen van een kwaliteitsslag in de cannabisketen door het informeren van de coffeeshopsector; – het geven van voorlichting in de brede zin en het participeren bij de voorlichting die wordt gegeven binnen de hulpverlening; – het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek;
– het ontwikkelen van (interventie) projecten die van nut kunnen zijn voor de verwezenlijking van het doel; – deelname aan het publieke en politieke debat; – fondsenwerving;

De stichting streeft geen commerciële belangen na.
Eventueel behaalde winst wordt aangewend voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?