“Iedere bezoeker en medewerker dient zich binnen de coffeeshop te gedragen volgens de regels van goed fatsoen. Daardoor blijft de coffeeshop gezellig en veilig voor iedereen die de coffeeshop bezoekt.”

In de meeste coffeeshops in Nederland zijn huisregels van toepassing. Bij binnenkomst wordt je als bezoeker vaak attent gemaakt op deze regels. Coffeeshops worden door de overheid gecontroleerd met een uitgebreid pakket aan zeer strenge regels. Misschien is deze sector wel de meest gecontroleerde sector in Nederland.

Formeel gezien zijn coffeeshops gewoon verboden volgens de wet, echter gedogen wij dit als maatschappij nu al zo’n 40 jaar. Met gedogen wordt eigenlijk bedoeld, “het door de vingers zien van de wetsovertreding”. Daarom is een coffeeshop ook nooit verzekerd van het voortbestaan van het bedrijf. Medewerkers weten in principe niet of zij volgende maand nog een baan hebben. Coffeeshops zijn naast hun eigen gedrag ook afhankelijk van factoren van buitenaf. Wetgevingen kunnen plotseling door de overheid worden aangepast en gemeentelijke regels kunnen worden aangescherpt. Ook het gedrag van de bezoekers in en rond de coffeeshops spelen een zeer belangrijke rol! Daarom vragen de coffeeshops op deze manier aan de bezoekers om samen een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van hun eigen coffeeshop. Het sluiten van een coffeeshop heeft voor ons allemaal gevolgen.

Met het bewust binnengaan van een coffeeshop met bijvoorbeeld een valse ID, terwijl je nog geen 18 jaar bent, zet je dus voor iedereen de toegang tot de coffeeshop op het spel!

De onderstaande punten geven als voorbeeld aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt.
Huisregels in de coffeeshops verschillen vaak iets van elkaar maar komen op hetzelfde neer.

Bron huisregels: VCE Eindhoven

 1. Discriminerend en/of fascistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
 2. Bedreigen of mishandelen van medewerkers of bezoekers.
 3. Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld.
 4. Het dragen van wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.
 5. Handel en gebruik van harddrugs is verboden. Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen. Bij weigering wordt er van uitgegaan, dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en dient de betrokken bezoeker in kwestie de zaak te verlaten.
 6. Dronkenschap, of ander hinderlijk en aanstootgevend gedrag of het zich niet uiterlijk verzorgen volgens geldende normen en waarden c.q. zich profileren als zijnde zwervend.
 7. De toegang voor personen beneden de 18 jaar. Alle bezoekers moeten op verzoek legitimatie kunnen tonen, ook vaste klanten!
 8. Eigendommen van de coffeeshop of van bezoekers te beschadigen, te vernielen of ongevraagd mee te nemen.
 9. Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie (van handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan)
 10. Alcohol drinken en dranken nuttigen welke niet door de coffeeshop zijn verstrekt. Consumptie is verplicht.
 11. Fotograferen en filmen binnen de coffeeshop zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
 12. Zich met meerdere personen bevinden in één toilet en/of toiletten te gebruiken die bedoeld zijn voor het andere geslacht.
 13. Gok- en kaartspelen om geld.
 14. Overtreding van het reglement uitlokken of aanzetten tot overtreding.
 15. De coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden. (Bij een misdrijf kunnen de opnames als bewijsmateriaal gebruikt worden.)
 16. Het management behoudt zich het recht voor om (te grote) groepen de toegang tot de zaak te weigeren.
 17. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Het overtreden van de regels 1 t/m 8 leidt altijd tot verwijdering uit de coffeeshop. Bij regel 9 t/m 14 wordt de betrokkene gewaarschuwd, geeft deze geen gehoor dan volgt verwijdering uit de coffeeshop. Deze duurt tenminste tot de eerste bijeenkomst van het managementteam welk dan de uiteindelijke sanctie bepaalt. Als dat een lokaalverbod is, wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit verbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van gepleegde strafbare feiten binnen de coffeeshop wordt altijd aangifte gedaan.

Gedragsregels zijn ook van toepassing op de directe omgeving van de coffeeshops.

 1. Dubbel parkeren voor de zaak.
 2. Tegen het verkeer in parkeren.
 3. Lawaai overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag.
 4. Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters.
 5. Elke andere vorm van hinderlijk gedrag.

Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot de coffeeshop geweigerd worden.

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?