Door: Redactie                      24 januari 2019
—————————————————————————————————————————————–

Op donderdag 17 januari 2019 vond het plenaire debat plaats in de Tweede Kamer over het experiment met de toevoer van gereguleerde wiet aan de coffeeshops. Stichting CannaWijzer was vertegenwoordigd op de publieke tribune om dit debat te aanschouwen. Waar er een jaar geleden nog enigszins enthousiasme was onder de voorstanders op dit onderwerp is het zo langzamerhand een controversieel onderwerp geworden waar nog heel veel vragen over zijn. De meeste stakeholders en politieke partijen vragen zich af of de krampachtige opzet van dit experiment werkelijk enige kans van slagen heeft.

Stichting CannaWijzer is als vertegenwoordiger van de coffeeshopbezoeker een fel voorstander van legale cannabis in de coffeeshops. Het is van groot belang dat de cannabis consument weet wat er te koop is, wat het product precies inhoudt en waar het vandaan komt. Een gecontroleerd product draagt tenslotte bij aan de veiligheid en volksgezondheid van de consument. Of dit experiment de juiste weg is vragen wij ons ook sterk af. Een totale legalisatie zou veel zinvoller zijn wat ons betreft. Van recht op eigen bezit tot het uitbreiden van cannabis verkooppunten en niet te vergeten de bescherming en zekerheid voor de thuisteler.

Door ons 40-jarige gedoogbeleid is de cannabismarkt een zelfregulerende markt geworden. De menukaarten in de coffeeshops zijn een voorbeeld van zo’n proces van ‘vraag en aanbod’. Coffeeshops zijn er in allerlei vormen en maten om aan te sluiten bij de verschillende wensen en gedragingen van consumenten. De consument gaat daarbij vooral af op het bestaande vertrouwen en de veiligheid van zijn of haar coffeeshop. Dit consumentenvertrouwen hangt echter nog maar aan een dun draadje door het toenemende repressieve cannabis- en coffeeshopbeleid waar onze regeringen de afgelopen 25 jaar op hebben ingezet. Denk daarbij aan de drastische afname van het aantal coffeeshops van 1500 naar nog geen 600, de zogenaamde ‘wietpas’ waarbij meer dan zestig procent van de klanten de illegale markt verkoos boven de coffeeshop, de ‘Growshopwet’ die zorgde voor nog meer criminalisering van de zelfvoorzienende thuisteler, en niet te vergeten de vernieuwde Damocles wetgeving waarbij burgemeesters zich als een onverbiddelijke sheriff (wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht in 1 persoon) moeten opstellen, waarvan complete gezinnen of ernstig zieke mensen het slachtoffer zijn en letterlijk op straat worden gezet voor het kweken van enkele plantjes. Nee, veel vertrouwen is er niet meer over..

Daar is het ook waar de schoen wringt bij de hele opzet en het gedachtegoed van de betrokken ministeries. Rigoureuze ingrepen in een bestaande (gedoogde) markt gaan altijd ten koste van het consumentenvertrouwen. Hier hebben wij als CannaWijzer de regering in de aanloop naar deze wetgeving ook voor gewaarschuwd. Als je de consument niet voldoende betrekt bij de opzet en de voortgang van dit experiment kun je ook niet rekenen op het vertrouwen van die consument. Gevarieerd aanbod, een gefaseerde uitvoering, geen handhaving i-criterium, extra preventie, productinformatie, verpakking, prijs,.. zomaar een opsomming van factoren die bedenkelijk of juist cruciaal zijn bij het wel of niet slagen van een experiment met consumenten.

Naast de verschillende partijen die tijdens het debat om aandacht van de consument hebben gevraagd heeft Groenlinks hier een motie over ingediend die afgelopen dinsdag is aangenomen in de Tweede Kamer. Daarin vraagt zij de regering expliciet de betrokkenheid van de consument te vragen in de vorm van bijvoorbeeld een consumentenpanel. Een wens die al eerder aangedragen was door de coffeeshopsector, consumentenorganisaties en partijen zoals de adviescommissie Knottnerus en de VNG. Minister Bruins van volksgezondheid reageerde positief door eventueel na te willen denken over een structuur om de wensen en gedragingen van de consument in kaart te brengen.

Motie: Buitenweg, GL
“De Kamer,
gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor het slagen van het experiment van belang is om zowel in de voorbereidingsfase als gedurende de loop van het experiment over voldoende informatie te beschikken over de behoeften en wensen van consumenten; overwegende dat de adviescommissie experiment gesloten cannabisketen daarom in overweging geeft een consumentenpanel in te richten;verzoekt de regering, om een structuur te ontwikkelen waarin kennis kan worden genomen van de wensen en behoeften van consumenten,en gaat over tot de orde van de dag.” Kathalijne Buitenweg namens fractie Groenlinks

De motie werd de dinsdag na het debat dus in stemming gebracht en werd met meerderheid aangenomen. CannaWijzer is blij met dit resultaat ondanks de stugge houding van veel kamerleden bij andere zinvolle moties. Die moties haalden helaas niet allemaal een meerderheid. Wij pleiten vanaf het begin van het regeerakkoord al voor meer betrokkenheid en invloed vanuit de consumenten zelf. Uit de Grasspoll, een landelijke enquête onder cannabisconsumenten, blijkt ook dat het vertrouwen van de consument broos is en dat coffeeshopbezoekers net zo gemakkelijk elders of op een andere manier hun cannabis aanschaffen.

In de eerdere adviezen die wij aan de overheid en de adviescommissie hebben gestuurd vragen wij rekening te houden met de trendgevoelige cannabisconsument en bij het experiment te beginnen vanuit de huidige situatie. Laat consumenten gefaseerd wennen aan de nieuwe situatie en zorg er voor dat de juiste informatie en regelgeving de doelgroep(en) bereikt. Door de Grasspoll is het inmiddels duidelijk dat “de Nederlandse cannabisconsument meer vertrouwen heeft in vrienden, bekenden en gepercipieerde ervaringsdeskundigen dan in de overheid en experts. Maak bij het informeren van cannabisconsumenten dus gebruik van vertrouwde informatiebronnen en houd er rekening mee dat zij intuïtieve keuzes maken.” Een geleidelijke transitie van een illegaal naar gereguleerd product is dus wenselijk zodat bijsturing mogelijk is.

Bij een geleidelijke transitie is monitoring en bijsturing noodzakelijk om tot positieve resultaten te komen. Het is bekend dat stichting CannaWijzer al enkele jaren bezig is met de ontwikkeling van een dergelijke consumenten-app (Cannabis in Town) die ingezet kan worden om wensen en gedragingen van consumenten in kaart te brengen. Met de aanstelling van het kabinet Rutte III en hun regeerakkoord kwam ineens een geheel nieuwe wending in deze plannen, het ‘Wietexperiment’. Om de informatiepositie van de consument te kunnen verbeteren zullen wij CiT in eerste instantie (her)lanceren in de vorm van een functionele coffeeshop-locator als onderdeel van een consumentenpanel. Met haar bijzondere bedrijfsvorm zal Brightpulse Endeavours verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van deze transitie-tool en de digitale diensten die nodig zijn voor het komende informatieplatform wat CannaWijzer voor ogen heeft. Een gemeenschappelijk cannabis platform wat ‘consumer-profit’ gedreven is.

We zullen nu vooral de politieke ontwikkelingen af moeten wachten van de definitieve AmvB en de exacte uitvoering van de nieuwe wet. In de tussentijd gaan we door met lobbyen en het zoeken naar nieuwe donateurs en maatschappelijke partners die betrokken willen worden bij dit nieuwe informatieplatform. Voor meer informatie over ons consumentenpanel, Brightpulse Endeavours en het platform verwijzen we je graag door naar hun website Brightpulse Endeavours.

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?