Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 29 maart jongstleden, waarbij de gegevens van klanten in de coffeeshops onrechtmatig werden geregistreerd, schrijft stichting CannaWijzer een brief aan de Maastrichtse burgemeester met een aantal kritische vragen.

Geachte burgemeester en wethouders en gemeenteraad,

Onlangs bereikte ons het bericht dat er bij de handhaving van het lokale coffeeshopbeleid persoonlijke gegevens werden opgenomen bij bezoekers van coffeeshops door de gemeentelijke ambtenaren aldaar. Als cannabis consumentenorganisatie vinden het ongelofelijk dat dit gebeurt en betreuren wij dit ten zeerste! Een coffeeshop hoort een vertrouwde omgeving te zijn waar op een verantwoorde manier cannabis kan worden aangeschaft en geconsumeerd. Bovendien schendt u als gemeente hiermee niet alleen het recht op privacy van uw inwoners maar overtreed daarmee ook het vertrouwensbeginsel met betrekking tot de vrijheid van uw burgers. Wederom is het vertrouwen van bewoners en bezoekers van uw gemeente geschaad. Daarom willen wij u vragen een ander beleid te overwegen met betrekking tot uw coffeeshops en haar bezoekers.

In 2012 voerde u als één van de zuidelijke gemeenten het B- en het I-criterium in (samen de Wietpas genaamd). Voor buitenlandse bezoekers werd een totaalverbod ingevoerd en de lokale consumenten moesten zich registreren in de zuidelijke provincies om toegang te krijgen tot de coffeeshops aldaar. Het verbod op niet ingezetenen is in uw gemeente nog steeds van kracht. Het B-criterium kwam echter binnen een jaar te vervallen. De reden dat dit ‘besloten-club’ criterium  in 2013 kwam te vervallen had te maken met de massale leegloop van de coffeeshops. Zestig tot negentig procent van de lokale bezoekers wensten zich om privacy redenen niet te registreren (bijv. het GBA-uitreksel) en verplaatste zich richting de illegale markt.

Anno 2018 is nog steeds een groot deel van deze ex-coffeeshop bezoekers actief op de illegale markt. Zij is het vertrouwen kwijtgeraakt in het (lokale) gedoogbeleid. Op lokaal gebied voert Maastricht wat ons betreft de lijst aan als het gaat om repressief consumentenbeleid. U handhaaft naar onze mening als enige gemeente in Nederland een verkapt B-criterium wat reeds is afgeschaft in het landelijk beleid. Door de verplichting in te stellen voor bezoekers van coffeeshops tot het tonen van een gemeentelijk uittreksel (GBA/GBR) in plaats van uitsluitend een ID of paspoort wordt de privacy van coffeeshopbezoekers al jaren met voeten getreden. Wij vragen ons als organisatie af wat hierbij uw argumenten zijn ten opzichte van het beleid in andere gemeenten van Limburg, Brabant en Zeeland. Is de situatie in Maastricht werkelijk anders of heeft u een weloverwogen argument om dit te verklaren?

Naar onze mening is het belangrijkste doel van ons Nederlandse coffeeshopbeleid het beschermen van de consument en het bevorderen van de openbare orde. De consument weghalen uit de illegale markt dient hierbij prioriteit te hebben. De illegale markt is een grillige markt die veel risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid van gebruikers en die overlast veroorzaakt in het centrum en in de woonwijken. Het beleid in Maastricht is naar onze mening contraproductief en bovendien risicovol voor consument en bezoeker!

Graag zouden wij antwoord krijgen op de volgende vragen:

– Heeft de cannabisconsument in Maastricht recht op een veilige en verantwoorde omgeving voor aanschaf van cannabisproducten?
– Waarom handhaaft Maastricht nog steeds het I-criterium?
– Waarom handhaaft Maastricht nog steeds het B-criterium?
– Waarom registreert de gemeente Maastricht de persoonlijke gegevens van onschuldige bezoekers van coffeeshops?
– Wat gebeurt er met deze persoonlijke en privacygevoelige gegevens?

– Is het niet rechtvaardig dat de gemeente Maastricht het coffeeshopbeleid herziet en in elk geval de GBA verplichting laat vallen in haar beleid?

Wij zien uit naar een reactie van uw zijde.
Met vriendelijke groet,
Bestuur stichting CannaWijzer
Het antwoord van de burgemeester via de beleidsambtenaar:

Geacht Bestuur,

Met betrekking tot uw e-mailbericht van 9 april 2018  inzake het coffeeshopbeleid bericht ik u namens burgemeester Penn-te Strake als volgt.

Op 29 maart 2018 heeft een gelijktijdige controle plaatsgevonden in alle Maastrichtse coffeeshops op naleving van de voor coffeeshops geldende gedoogvoorwaarden. Naar wij hebben begrepen is de controle op naleving van het ingezetenencriterium niet geheel vlekkeloos verlopen, hetgeen wordt betreurd. Tijdens de controle op 29 maart 2018 zijn ten onrechte door toezichthouders registraties gedaan van aanwezige klanten die daadwerkelijk ingezetenen zijn. Deze fout is gedurende de controle duidelijk geworden, waarna de registratie ter plekke ongedaan is gemaakt ofwel achteraf is gecorrigeerd door vernietiging van de gegevens. Zoals bij de Maastrichtse coffeeshophouders bekend is wordt bij de handhaving op het ingezetenencriterium gecontroleerd aan de hand van een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), waarbij voor bepaalde categorieën inwoners specifieke afspraken zijn gemaakt. Uw stelling dat Maastricht als enige gemeente in Nederland een verkapt B-criterium handhaaft wordt dezerzijds niet onderschreven.

Ten aanzien van uw vragen verwijs ik naar de onderstaande antwoorden bij de afzonderlijke vragen:

– Heeft de cannabisconsument in Maastricht recht op een veilige en verantwoorde omgeving voor aanschaf van cannabisproducten?
Ja
– Waarom handhaaft Maastricht nog steeds het I-criterium?
Maastricht handhaaft het ingezetenencriterium vanwege de specifieke Maastrichtse situatie die niet zonder meer vergelijkbaar is met andere gemeenten.
– Waarom handhaaft Maastricht nog steeds het B-criterium?
Maastricht handhaaft niet op het B-criterium, dit criterium is immers enkele jaren geleden afgeschaft.

– Waarom registreert de gemeente Maastricht de persoonlijke gegevens van onschuldige bezoekers van coffeeshops?
Maastricht registreert persoonlijke gegevens van coffeeshopbezoekers enkel indien het gaat om niet-ingezetenen, waarmee op dat moment sprake is van overtreding van het ingezetenencriterium.

– Wat gebeurt er met deze persoonlijke en privacygevoelige gegevens?
Die gegevens zijn in dat geval relevant in het kader van een handhavingbesluit bij overtreding van het ingezetenencriterium.

– Is het niet rechtvaardig dat de gemeente Maastricht het coffeeshopbeleid herziet en in elk geval de GBA verplichting laat vallen in haar beleid?
Maastricht voert haar coffeeshopbeleid uit om haar moverende redenen en ziet op dit moment geen aanleiding dit beleid te herzien en de controle op het ingezetenencriterium door middel van een uittreksel BRP te laten vallen.

Ik vertrouw erop dat u hiermede voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester Penn-te Strake

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?